Veilig clubklimaat

Vastgesteld door bestuur Schaakvereniging Sliedrecht per 20 november 2019

Schaakvereniging Sliedrecht wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De vereniging streeft naar een sportief en veilig clubklimaat dat aansluit bij het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en het NOC*NSF.

Gedragsregels

Schaakvereniging Sliedrecht hanteert gedragsregels om een veilig clubklimaat te waarborgen. Daardoor weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en welk gedrag (on)gewenst is binnen de vereniging. De gedragsregels zijn afgeleid van de gedragsregels, zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld. Onze vrijwilligers nemen kennis van deze gedragsregels.

Aannamebeleid

Van elke jeugdtrainer, jeugdbegeleider en andere aangewezen persoon vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. We herhalen dat elke 5 jaar. Een VOG is vereist om te werken met onze jeugd ongeacht de grootte en samenstelling van de groep. We maken onze trainers en begeleiders bij aanstelling bekend met onze gedragsregels en voeren een persoonlijk intakegesprek met de persoon in kwestie.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag of opmerking over heeft. De vertrouwenspersoon is er voor (jeugd)leden, ouders, begeleiders, bestuurders en vrijwilligers. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en verwijst door naar passende hulp.

Oud-voorzitter Wout Boer is aangesteld als vertrouwenspersoon van Schaakvereniging Sliedrecht. Wout Boer is als volgt bereikbaar:

Mail: w.boer91@chello.nl

Telefoon: 0184414661

Gedragsregels Schaakvereniging Sliedrecht voor begeleiders, ter preventie van (seksuele) intimidatie

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de (jeugd)schaker zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de (jeugd)schaker te bejegenen op een wijze die de (jeugd)schaker in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de (jeugd)schaker door te dringen dan nodig is in het kader van de schaakbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de (jeugd)schaker.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de (jeugd)schaker tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de (jeugd)schaker niet op een zodanige wijze aanraken dat de (jeugd)schaker en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksuele getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de (jeugd)schaker en met de ruimte waarin de (jeugd)schaker zich bevindt.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de (jeugd)schaker te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugd)schaker behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de (jeugd)schaker geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de (jeugd)schaker die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de (jeugd)schaker is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze gedragsregels zijn afgeleid van de Gedragsregels vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011